logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - herb Polski z nazwą Ministerstwa
logo Gminy Główczyce prezentujące herb i pełną nazwę gminy

 

 

 

Gmina Główczyce otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019.


Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.


Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej kierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania, bądź w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej.


W gminie Główczyce usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 6 osób, tj. 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 dziecka niepełnosprawnego, w okresie lipiec-grudzień 2019 r.

Na realizację zadania gmina Główczyce otrzyma dofinansowanie w wysokości 34 560 zł (co stanowi 80 % kosztów realizacji zadania) oraz środki pieniężne na koszty związane z obsługą Programu w wysokości 345,60 zł. Pozostałe 20 % realizacji zadania stanowi wkład własny gminy (8 640 zł).

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 dofinansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.