OGŁOSZENIE O KONKURSIE Grafika przedstawiająca ludzi a nad nimi dymki, świadczące o prowadzonej dyskusji.

Informujemy, iż Wójt Gminy Główczyce dnia 19 listopada 2018r. ogłosił nabór
na kandydatów do  Rady Seniorów Gminy Główczyce

 

Dokładną treść ogłoszenia prezentujemy poniżej:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Główczyce ogłasza nabór na kandydatów
do  Rady Seniorów

I. Informacje ogólne:
Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów do Rady Seniorów.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
Kandydatami na członków Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkują na terenie Gminy Główczyce oraz mają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Główczyce.


III. Zadania Rady Seniorów

1. Głównym celem działania Gminnej Rady Seniorów jest podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk senioralnych na terenie Gminy Główczyce oraz wzmacnianie funkcjonowania osób starszych w życiu społeczności lokalnej.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) współpraca z organami gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych;
2) inicjowanie działań dotyczących życia seniorów, wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury;
3) zapobieganie marginalizacji seniorów w społeczności gminnej, wzmacnianie ich autorytetu;
4) monitorowanie potrzeb seniorów;
5) współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych.

IV. Wybór kandydatów do Rady Seniorów:
1. Rada Seniorów liczy 10 członków.
2. Członkowie Rady powoływani są zarządzeniem Wójta, przy czym w skład Rady wchodzą:
1) 2 osoby zgłoszone przez Wójta,
2) 8 osób będących reprezentantami osób starszych oraz przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych, których kandydatury zostały zgłoszone przez:
a) stowarzyszenia działające na terenie Gminy Główczyce,
b) inne organizacje mające na celu wspieranie osób starszych,
c) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców gminy.
3. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż określona w ust.1 przeprowadza się wybory.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku zebrania wyborczego powinno zostać ogłoszone co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego.
5. Zebranie wyborcze prowadzi Wójt lub upoważniona przez niego osoba.
6. W zebraniu z prawem do głosowania uczestniczą wszyscy zgłoszeni kandydaci do Rady oraz osoby w wieku 60+ obecne na zebraniu, będące mieszkańcami Gminy.
7. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.

V. Miejsce i termin składania zgłoszeń.
Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach, ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 3 grudnia 2018 r. (liczy się data wpływu do Ośrodka).


 

Więcej informacji o Radzie Seniora Gminy Główczyce tutaj.

 

Załączniki:

  1. pdfZarządzenie Wójta Gminy Główczyce w sprawie ogłoszenia naboru do Rady Seniorów1.95 MB20/11/2018, 15:05
  2. pdfFormularz karty zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Gminy Główczyce147.77 KB21/11/2018, 08:36