I N F O R M A C J A

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje:

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r.
do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022
ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, czyli przez Internet - za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
  • od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 


INFORMACJA
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje:

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie 500 plus po dniu 30 czerwca 2019 r., w 2020 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało bowiem przyznane na okres, który potrwa do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r., a zakończy 31 maja 2022r. Wnioski będzie można wówczas składać w terminie:

  • od 1 lutego 2021 r. - w formie elektronicznej,
  • od 1 kwietnia 2021r. - w formie papierowej.

 

500 plus - kolejny wniosek w 2021r.

Ilustracja prezentująca rodziców z czwórką dzieci i psem - logo z ulotek promujących program 500+

Informujemy, iż w dniu 2 sierpnia 2019r. od godz. 1130 na parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach, ul. Słupska 21, pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przeprowadzą spotkanie informacyjne na temat aktualnie realizowanego Programu 500+.

Zapraszamy mieszkańców gminy Główczyce do udziału w spotkaniu.

 

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

 

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

 

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

Nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się w 2021 r. - nowe terminy składania wniosków - czytaj dalej

 

Pliki do pobrania z kategorii 500+