Ilustracja prezentująca rodziców z czwórką dzieci i psem - logo z ulotek promujących program 500+

Informujemy, iż w dniu 2 sierpnia 2019r. od godz. 1130 na parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach, ul. Słupska 21, pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przeprowadzą spotkanie informacyjne na temat aktualnie realizowanego Programu 500+.

Zapraszamy mieszkańców gminy Główczyce do udziału w spotkaniu.

 

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

 

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

 

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

Procedurę ubiegania się o świadczenie 500+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 znajdziesz tutaj.


Pliki do pobrania z kategorii 500+


Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2019/2021,
trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce:

  • od 1 lipca 2019 r. elektronicznie tj. przez portal empatia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS,

  • od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w siedzibie OPS w Główczycach lub za pośrednictwem poczty.

 

Ile wniosków trzeba będzie złożyć?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie?

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku okres zasiłkowy 2019/2021 na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.
Co istotne, od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.
Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Kiedy zostanie rozpatrzony wniosek?

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z poniższym harmonogramem:
◦ termin złożenia wniosku: 01.07.2019 - 31.08.2019 termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia z wyrównaniem od lipca: do 31.10.2019
◦ termin złożenia wniosku: 01.09.2019 - 30.09.2019 termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia z wyrównaniem od lipca: do 30.11.2019
◦ termin złożenia wniosku: 01.10.2019 - 31.10.2019 termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia: do 31.12.2019

„Rodzina 500+” w UE

Jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.
Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od kilkunastu lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

www.gov.pl/web/rodzina