Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Główczyce.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne;
  • zasiłek szkolny.

Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek:

  • rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
  • odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163, z późn. zm.).

Stypendium szkolne nie przysługuje m.in.:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Główczyce.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej składa do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. powódź, pożar, śmierć rodzica itp.). Może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE WYMIENIONYCH WYŻEJ ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI SKŁADA SIĘ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH, POKÓJ NR 7.

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA TUTAJ LUB W SIEDZIBIE TUT. OŚRODKA, POKÓJ NR 7.

pdfUchwała Rady Gminy Główczyce w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf193.03 KB20/06/2018, 14:53