INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 30 września 2022 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej sukcesywnie
dokonuje wypłat dodatków węglowych dla pozytywnie zweryfikowanych wniosków
.

Dodatek jest przelewany na wskazane we wniosku konto bankowe lub jest wypłacany w kasie tut. Ośrodka
(osoby, które wyraziły chęć otrzymania dodatku w gotówce będą informowane telefonicznie o terminie wypłaty).


Przypominamy, iż na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę,
przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

dodatek węglowy.