Program „Rodzina  500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach mogą otrzymać wsparcie także na jedynaka lub pierwsze dziecko.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma każde dziecko, także jedynak. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Świadczenie mogą otrzymać zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych, wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, a jeśli dzielą się opieką po równo, świadczenie otrzyma po połowie każde z nich.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania z kategorii 500+