Świadczenie Dobry Start 300 dla ucznia
- to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

 

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

  • od 1 lipca 2019r. wnioski można składać elektroniczne
    Wnioski elektroniczne można składać za pośrednictwem portalu empatia, systemów bankowości elektronicznej w bankach oraz portalu PUE ZUS

  • od 1 sierpnia 2019r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach lub za pośrednictwem poczty.


WAŻNE

Aby otrzymać świadczenie wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

 

Kto nie otrzyma wsparcia?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka).

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
www.gov.pl/web/rodzina