logo dodatek do innych niz wegiel zrodel ciepla

 

Informujemy, że obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach

Przyjmowanie wniosków papierowych w godz. 800-1400

 

Komu przysługuje dodatek?

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, na dany adres zostanie przyznany tylko jeden dodatek. W takim przypadku, kiedy wpłynie kilka wniosków z jednego adresu, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który pierwszy złoży wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy, który pomoże zweryfikować faktyczny skład tego gospodarstwa.

UWAGA !
Informujemy, że w listopadzie weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziły możliwość ponownego ubiegania się o przyznanie dodatku z tytułu innych źródeł, przez gospodarstwa domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, ale w odrębnych lokalach, dla których do dnia 30 listopada 2022 roku nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu!

Potwierdzenie posiadania odrębnego lokalu zostanie zweryfikowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w formie wywiadu środowiskowego w terenie.

Ważne!
Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Z dodatku nie mogą skorzystać również gospodarstwa, które otrzymały dodatek węglowy.


W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w takim przypadku wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach, w godz. 800-1400.


Druk wniosku dostępny jest  tutaj.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w OPS pod numerem telefonu 59 811 60 15 .


Wniosek o przyznanie dodatku można składać do dnia 30.11.2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.