Świadczeniami rodzinnymi są:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

- zasiłek pielęgnacyjny - przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,

- świadczenie pielęgnacyjne - przysługuje osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną,

- specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną,

  • zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13,

  • świadczenie rodzicielskie – okresowe świadczenie dla osób, które urodziły, przysposobiły lub objęły opieką dziecko/dzieci.