asystent o.niepełnosprawnej

 

Program: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Gmina Główczyce pozyskała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” w wysokości 362 678,36zł

Program ten ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

Dzięki programowi Uczestnicy otrzymają wsparcie asystenta, adekwatne do potrzeb, a także możliwość uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.

W ramach w/w dofinansowania w Gminie Główczyce wsparciem asystenta można objąć:
a) 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

b) 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
c) 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

d) 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a, b, c i d, zgodnie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

W każdej grupie wymienionych osób z niepełnosprawnością w ramach programu przewidziana jest inny limit godzin asystentury.

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mogą polegać na pomocy w postaci :

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie

jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków

rodziny osoby z niepełnosprawnością. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

 

Asystentem osobistym osoby  z niepełnosprawnością może być osoba:

- niebędąca członkiem rodziny uczestnika, opiekunem prawnym uczestnika lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem,

- posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących

zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

- posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

- wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w Karcie zgłoszenia do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy

osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

- w pierwszej kolejności Asystentem może zostać osoba wskazana przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 3 programu.

 

Zgodnie z wytycznymi Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych

lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz

osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku

przysposobienia z uczestnikiem.

 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu.
  2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.
  3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
  4. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
  5. Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące wyboru asystenta.

 

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta.

Realizacja Programu nastąpi po podpisaniu umowy dot. realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, zawieranej pomiędzy wojewodą pomorskim a gminą Główczyce.

 

 

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej  w Główczycach
pod numerem 59-8-11-60-15 w godzinach od 8.00-14.30.

 

Dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach:

pdfKarta zgłoszenia.pdf258.24 KB

pdfKarta zakresu czynności.pdf494.24 KB

Oświadczenie w ramach programu.pdf

Klauzula RODO w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawną" - edycja 2024.pdf

Oświadczenie uczestnika Programu dot. wyboru asystenta.pdf