INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 30 września 2022 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej sukcesywnie
dokonuje wypłat dodatków węglowych dla pozytywnie zweryfikowanych wniosków
.

Dodatek jest przelewany na wskazane we wniosku konto bankowe lub jest wypłacany w kasie tut. Ośrodka
(osoby, które wyraziły chęć otrzymania dodatku w gotówce będą informowane telefonicznie o terminie wypłaty).


Przypominamy, iż na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę,
przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

dodatek węglowy.


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż realizacja pozytywnie zweryfikowanych wniosków
o dodatek węglowy nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu państwa przeznaczonych na powyższy cel.

dodatek węglowy


 

dodatek węglowy
Informujemy, że obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach

Przyjmowanie wniosków papierowych w godz. 800-1400


Komu przysługuje dodatek węglowy?

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).