SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
STYPENDIUM SZKOLNEGO

do 15 WRZEŚNIA 2022 R.*

 

* w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych: do 17 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
* w przypadku, gdy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w lutym 2023r.: do 15 LUTEGO 2023 R.

 

Podstawowe informacje:
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (obecnie kryterium dochodowe wynosi 600 zł/os.), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Więcej informacji można uzyskać tutaj.
DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA W SIEDZIBIE OPS ORAZ W ZAKŁADCE "WNIOSKI, DRUKI I FORMULARZE"