Ogłoszenie naboru uczestników do programu
„Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”– edycja 2024

 

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach resortowego programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym. który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.  Program realizowany będzie w okresie marzec – grudzień 2024 r.

       Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

  LOGO PCPR

 

 

INFORMATOR O PODMIOTACH

REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC

OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W POWIECIE SŁUPSKIM

 

 

Usługi sąsiedzkie jako nowa forma usług opiekuńczych.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające.

 W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

  • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
  • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać:

  • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać.
  • osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

 

asystent o.niepełnosprawnej

 

Program: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Gmina Główczyce pozyskała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” w wysokości 362 678,36zł

Program ten ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

Dzięki programowi Uczestnicy otrzymają wsparcie asystenta, adekwatne do potrzeb, a także możliwość uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.

W ramach w/w dofinansowania w Gminie Główczyce wsparciem asystenta można objąć:
a) 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

b) 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
c) 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

d) 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a, b, c i d, zgodnie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.