Usługi sąsiedzkie jako nowa forma usług opiekuńczych.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające.

 W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać:

 • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać.
 • osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Usługi sąsiedzkie mogą być przyznane przez 7 dni w tygodniu, do 10 godzin tygodniowo w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny usługi opiekuńczej świadczonej w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie. Potrzeba świadczenia usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być szczególnie uzasadniona.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne. Odpłatność wyliczana jest zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. uchwała Rady Gminy (nr. LVIII/487/23 z dnia 30 listopada 2023 r.).

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o pomoc w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o potrzebie pomocy osób drugich.