LOGO PCPR

 

 

INFORMATOR O PODMIOTACH

REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC

OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W POWIECIE SŁUPSKIM

 

 

Zgodnie z działaniem 3.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 –2020, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do opracowania i przesłania właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych i miejskich policji oraz gminom wchodzącym w obręb powiatu, do dnia 15 lipca każdego roku, zaktualizowanego informatora o podmiotach realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Niniejszy informator zawiera wykaz podmiotów, które realizują oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizują program korekcyjno-edukacyjny.

 

Poradnictwo Specjalistyczne

      W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku istnieje możliwość skorzystania z pomocy:
psychologa, radcy prawnego i pracownika socjalnego.
       Pracownik socjalny udziela wsparcia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
        W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem i radcą prawnym należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osobiście lub pod numerem telefonu: 59 841 43 11.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

       Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, który jest skierowany również do mieszkańców powiatu słupskiego.
      Zajęcia odbywają się w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13A, w każdy wtorek od godz. 17.30.
Spotkania indywidualne możliwe są od godziny 16:30 (przed zajęciami grupowymi – również w każdy wtorek).
        Szczegółowych informacji nt. programu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku pod numerami tel.: 732 412 105, 504 380 072.

Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych

        Szkolenie z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych skierowane jest do rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci, a także rodziców zagrożonych stosowaniem przemocy względem dzieci. Szkolenia odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku jeden lub dwa razy do roku w zależności od ilości osób chętnych.
        W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osobiście lub pod numerem telefonu: 59 841 43 11